תקנון ותנאי שימוש

1. GDHOST מספקת שירותי אינטרנט שונים, כמפורט להן, בין היתר באמצעות, אתר החברה שכתובתו www.GDhost.co.il (להלן: ''האתר'').

2. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר ו/או בכל אופן אחר. הגלישה באתר ו/או הרכישה באמצעותו ו/או באמצעים אחרים של שירותי החברה וכן כל שימוש אחר באתר, מהווה אישור והסכמה של המשתמש ו/או הלקוח ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: ''הלקוח'') לתנאי תקנון זה.

3. תקנון זה מהווה הסכם בין הלקוח לבין החברה. הלקוח מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן. ככל שעשה הלקוח שימוש באתר ו/או בשירותי החברה (לרבות אם לא קרא את התקנון), הדבר מהווה הסכמה מלאה ומפורשת לכל האמור בו. כמו כן, שירותי רישום שמות מתחם.

4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

השירותים

6. החברה מספקת שירותי אינטרנט, אשר כוללים בין היתר שירותי רישום שמות מתחם (Domain Registration), אחסון/אירוח אתרים, פיתוח ובניית אתרים ודפי אינטרנט לרבות רכישת תבניות (Templates) לבניית אתרים, קידום אתרים ושיווק באינטרנט (להלן ולעיל: ''השירותים'').

7. השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.

8. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ו/או מיתר הוראות תקנון זה, בכל הנוגע לרכישת תבניות (Templates) של חברת Envato Pty Ltd דרך האתר יחולו התנאים הבאים:

8.1 ביצוע הרכישה יתבצע בחשבון החברה באתר http://themeforest.net חשבון זה יהיה בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של החברה.

8.2 רכישת התבנית תתבצע תחת רשיון שימוש רגיל Regular Licence כהגדרת מושג זה בתנאי השימוש של חברת Envato Pty Ltd המופיעים בכתובת http://themeforest.net/legal/marketplace.

8.3 החברה מבצעת את רכישת התבניות (Templates) עבור הלקוח והתקנתם ללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים. וזאת אף בשים לב לעובדה כי שירות זה ניתן ע''י צד שלישי אשר אינו קשור לחברה. למען הספר ספק יודגש כי התקנת התבנית ע''י החברה אינה כוללת הזנת תכנים, עיצוב והתאמות שונות, תרגום והתאמה לשפות או כל פעולה אחרת.

8.4 בהתאם לאמור בסעיף 8.3 לעיל שדרוגים ועדכונים של מערכת הניהול/התבנית הינן באחריות הלקוח ויבוצעו למול Envato Pty Ltd.

8.5 ושוב בשים לב לעובדה כי שירות זה ניתן ע''י צד שלישי אשר אינו קשור לחברה בשום מקרה לא יינתן זיכויי כספי לאחר שבוצע רכישת תבנית עבור הלקוח.

9. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להוסיף, לגרוע, להגביל, לשנות, לתקן לבטל או להשעות את השירותים הניתנים על ידה ו/או כל חלק מהם, מבלי שהדבר יקים ללקוח עילת תביעה כלשהי .

10. השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

חשבונות ותשלומים

11. הלקוח מתחייב לשלם את כל התשלומים להם יידרש בגין השירותים אשר יסופקו לו על ידי החברה במלואם ובמועדם. אי ביצוע תשלום כאמור יקנה לחברה את הזכות, להשעות ו/או להפסיק את מתן השירותים ללקוח לאלתר, וזאת מלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה. הלקוח יחויב בגין כל העלויות הישירות אשר ינבעו מביטול ההשעיה כאמור וכן בדמי טיפול בסך של 250 ₪ לכל שעת עבודה.

12. המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה החברה, שיהיה בתוקף באותו מועד. כל המחירים הינם בשקלים חדשים כולל מע''מ כחוק, אלא אם צוין אחרת.

13. במידה והלקוח שילם עבור שירותי החברה לתקופה קצובה מראש ובמועד סיום השירות, לא הודיע הלקוח על הפסקת התקשרות, יועברו שירותי הלקוח על ידי החברה לחיוב תקופתי חודשי מתחדש שיחייב באמצעות פרטי אמצעי התשלום אותם סיפק הלקוח במועד ההתקשרות הראשוני ולפי המחירים העדכניים המפורטים באתר החברה.

14. לקוח רשאי לבטל את השירותים הניתנים לו ע''י החברה בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב, על ההודעה לכלול שם מלא של הלקוח, השירות אותו מבקש הלקוח לבטל (כגון כתובת האתר), שם משתמש וסיסמא, ארבע ספרות אחרונות של מספר כרטיס האשראי. למען הסר ספק יובהר כי ביטול ההתקשרות על ידי הלקוח כאמור לא יקנה ללקוח זכות להחזר כספי כלשהוא, לרבות בגין שירותים אשר שולמו לתקופה קצובה מראש.

15. הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 30 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שהערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף. הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

16. החברה תספק ללקוח חשבונית מס/קבלה כנגד קבלת תשלום בפועל. הלקוח מסכים לקבל חשבונית באמצעות הדואר האלקטרוני כתחליף לחשבוניות מודפסות – חשבונית ממוחשבת הכוללת חתימה דיגיטלית הינה חשבונית מאושרת על ידי רשויות המס.

קניין רוחני

17. כל זכויות הקניין הרוחני של החברה, האתר והשירותים הניתנים על ידי החברה, לרבות כתובות האתר, קוד המקור של האתר, התמונות, בסיסי הנתונים, פרטי מוצרי החברה, וכן כל פרט הקשור בהפעלתו הינם רכושה וקניינה הבלעדיים של החברה ו/או של צדדים שלישיים אשר העניקו לחברה רישיון שימוש בהם.

18. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק מידע כלשהו מן האתר, שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה (לרבות תמונות, טקסט, סימני מסחר, שם המותג, קוד המקור, בסיס הנתונים, רשימת מוצרים וכיו''ב). יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום ו/או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו ו/או איסוף, באמצעות תוכנות ו/או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר שרתי החברה ובסיסי הנתונים שלה, באופן מסחרי ו/או פרטי.

19. התכנים והמידע אשר יועלו לשרתי החברה על ידי הלקוח הינם קניינו הבלעדי של הלקוח אולם, הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתכנים אלו כל פעולה הדרושה לשם מתן השירותים, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (Caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.

מידע, אבטחת מידע ופרטיות

20. כל נתון ו/או מידע של הלקוח המאוחסן על שרתי החברה הינו באחריותו המלאה של הלקוח. הלקוח אחראי לתקינות ושלמות ואמינות הנתונים שלו, ולגיבוי תקין. החברה אינה אחראית להמצאות המידע, תקינותו או שלמותו, ואינה אחראית לאובדנו בשום מקרה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לאבטחת מידע, להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו בשרתי החברה על ידי הלקוח או עבורו בין ששירות זה הוזמן מהחברה ובין שלא הוזמן ממנה, וכן לנתונים המועברים במסגרת השירותים, ולכל נזק/אובדן/הוצאה או נזק עקיף, שייגרמו כתוצאה מכך ללקוח, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה למידע של הלקוח בשרתי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

21. הלקוח יישא בכל נזק/הוצאה/אובדן או נזק עקיף שייגרמו לחברה ו/או ללקוחותיה כתוצאה מאי נקיטת אמצעי הגנה מתאימים. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה למחוק או להסיר כל מידע לאחר סיום ההתקשרות עם הלקוח.

22. כל המידע והתכנים אשר יועלו על ידי הלקוח לשרתי החברה לא יגולה לאף צד שלישי כל שהוא למעט (1) על פי בקשתו של הלקוח; (2) לצורך מתן השירותים אשר הוזמנו על ידי הלקוח (3) לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

23. מבלי לגרוע מכלליות האמור כל שימוש ו/או צפייה ו/או גלישה ו/או רכישה של שירותי החברה שתתבצע באתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות המפורטת בהמשך עמוד זה המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

שימוש יתר במשאבים

24. החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות ללקוח במקרים מסוימים, כמות מוגדרת מראש של משאבים דוגמת – רוחב פס, CPU, נפח אחסון וכד'. ובכל בהתאם למסמכי ההתקשרות (תקנון זה והזמנת השירות). בכל מקרה בו יחרוג הלקוח מהמשאבים אשר הוקצו כאמור, החברה תיידע את הלקוח בדבר החריגה כאמור, באמצעות הדואר האלקטרוני.

25. בגין חריגה אשר תמשך למעלה מ- 48 שעות מעת משלוח הודעה כאמור יידרש הלקוח לשדרג את השירות ולשלם בגינו התאם למחירים המפורטים באתר החברה או להפסיק את השימוש החריג, לאלתר.

26. לא פעל הלקוח כאמור, ו/או במידה והחריגה, תפגע ביכולתה של החברה לספק שירות ללקוחותיה יחויב הלקוח בתשלום נוסף בהתאם למפורט להלן וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לחברה, לרבות השעיית ו/או ביטול השירות לאתר.

שימוש חוקי והולם בשירותים

27. הלקוח מתחייב להשתמש בשירותים הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות תקנון זה, הזמנת השירות וכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

27.1. שימוש לרעה במשאבי החברה ושרתיה וכן בזכויות אשר ניתנו ללקוח במסגרת מתן השירותים;

27.2. פרסום חומר פורנוגראפי, זנות, הימורים אסורים, או שימוש בסמים מסוכנים, לרבות קישור לאתרים אחרים הכוללים תכנים כגון אלו;

27.3. התחזות, גניבת זהות, מרמה או הונאה אחרת כלשהי, לרבות PHISHING, HACKING, CRACKING, SNIFING, שחזרו סיסמאות או כל שיטה אחרת;

27.4. ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות ו/או ניסיון גישה למידע פרטי של לקוח אחר בלא קבלת אישור מפורש מאותו לקוח או כל ניסיון לקבל גישה באופן כלשהו לחשבון שאינו שלו;

27.5. פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

27.6. פגיעה בזכות יוצרים, זכות מבצעים, פטנטים, סימני מסחר, או כל זכות קניין כיוצא באלה, של אדם אחר, לרבות סודות מסחריים, או פרסום של מוצרים ושירותים הפוגעים בזכויות קניין כאמור;

27.7. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב, שיבוש חומר מחשב, או חדירה למחשב, באמצעות ''וירוס'', ''סוס טרויאני'', ''רוגלה'', או כל אמצעי אחר כיוצא באלה, לרבות בניגוד לחוק המחשבים, תשנ''ה -1995 וכן גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים;

27.8. הפצה אסורה של דואר אלקטרוני (דואר זבל/ ספאם) ו/או משלוח כמות גדולה של ממסרים, בהן כתובת האינטרנט (IP) למנועי חיפוש או אינדקסים אחרים, בניסיון להשיג דרוג טוב יותר במנוע החיפוש או האינדקס ואשר גורר תלונה מצד מנהלי אתר מנוע החיפוש ו/או האינדקס;

27.9. יבוא או יצוא אסורים;

27.10. פעולה המפרה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

28. בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים על שרתי הלקוח במסגרת השירותים הניתנים לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.

29. במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח תהא רשאית החברה להשהות ו/או לבטל את השירותים ללקוח לאלתר וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר השמור לה בהתאם לכל דין ו/או הסכם.

אחריות ושיפוי

30. החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות הגבוהה ביותר. עם זאת השירותים שמספקת החברה בכלל ושירותי האינטרנט בפרט עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה, לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות וכן כפופים לעומסי התעבורה ברשת האינטרנט העולמית והמקומית.

31. בהתאם לאמור השירותים מוענקים כפי שהם (As-Is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים. קרי, על החברה לא חלה אחראיות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נושא תקנון זה או איכותם.

32. בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח או מי מטעמו ו/או צד שלישי כלשהו במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אובדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו, או שיבוש במידע הגבלת אחריות זו תכול גם בנוגע לכל נזק שיגרם ללקוח או צד שלישי כלשהו כתוצאה ממעשה או מחדל של הלקוח או מי מטעמו.

33. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה שהוא, אחריותה של החברה ו/או כל מי מטעמה, לכל הקשור למתן השירותים הניתנים על ידה, מוגבלת לעלות השירות אשר נרכש על ידי הלקוח

34. הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה ו/או למי מטעמה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, כתוצאה מכל מעשה או מחדל של הלקוח בקשר לשירותים הניתנים לו על יד החברה, לרבות כתוצאה מהפרת התחייבויות הלקוח על פי תקנון זה או הפרת הוראות כל דין, ולרבות תביעות בגין הפרה של זכויות קניין רוחני.

ביטול ההתקשרות

35. החברה תהא רשאית לבטל את ההתקשרות בין הצדדים, ללא צורך לנמק, על ידי מתן הודעה בכתב בת 14 ימים.

36. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא רשאית החברה לבטל את ההתקשרות בין הצדדים לאלתר וללא צורך במתן הודעה בכל אחד מהקרים המפורטים להלן (1) הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהחברה ולאחר שקיבל הודעה על כך; (2) הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים; (3) הלקוח הפר תנאי מהותי בתקנון זה או במסמכי ההתקשרות האחרים; החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה; הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה; קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות.

כללי

37. החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי תקנון זה לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט. הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי תקנון זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

38. אם הוראה כלשהי בתקנון זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות התקנון ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

39. הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי התקנון ו/או מסמכי התקשרות האחרים, כולן או מקצתן, לא תיחשב כויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

40. לחברה תהיה זכות לקזז ו/או לעכב כל סכום, אשר תקבל מהלקוח בקשר עם תקנון זה או כל הסכם אחר, לרבות בגין ציודים ותוכנות אשר סופקו ללקוח. ללקוח לא תהיה זכות לקזז ו/או לעכב סכום כלשהו שאמור להיות משולם לחברה בגין שירותים ו/או ציוד.

41. כל הודעה, אשר תשלח החברה ללקוח לפי הכתובת שמסר לה תחשב כאילו הגיעה ליעדה שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה אם נשלחה בדואר או בדואר אלקטרוני, ואם נמסרה ביד או הועברה בפקסימיליה – בעת קבלת אישור מסירתה או העברתה הלקוח מתחייב להודיע לחברה בכתב, בדואר, בדואר אלקטרוני בתוך 14 יום על כל שינוי בכתובתו או בפרטים אחרים שמסר לחברה.

42. מוסכם בזה בין הצדדים כי סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לתקנון זה וכל הנובע ממנו נתונה לבתי המשפט בתל אביב בלבד.

43. התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע''י החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם רשאית לשנות החברה לשיקול דעתה הבלעדי כל תנאי מתנאי התקנון ו/או את מחירי המוצרים ו/או מגוון המוצרים ו/או כל הקשור במישרין ו/או בעקיפין במתן השירותים, והכל בפרסום תקנון מעודכן בהתאם, ונוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

44. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה או הבהרה על מנת לאפשר לכם חווית שימוש קניה פשוטה, מהירה ובטוחה וזאת בימים א-ה בין השעות 08:30-21:00 בדוא''ל support@GDhost.co.il בטלפון שירות לקוחות 054-9006307.

אנו רשאים לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש מפעם לפעם, וזאת ללא צורך במתן הודעה מראש על ביצוע שינויים ו/או עדכונים כאמור. שינויים אלה יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. המשך השימוש שלך באתר ייחשב כראיה בלתי ניתנת לערעור להסכמתך למדיניות הפרטיות לאחר ששונו.

Powered by WHMCompleteSolution